วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2555

13. Office Automation คืออะไร มีการนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานธุรกิจอย่างไรบ้าง อธิบาย หรือ Clip VDO

                 
                           Office Automation   เป็นระบบที่ออกแบบขึ้นเพื่อช่วยให้การทำงานในสำนักงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นส่วน ใหญ่เป็นการนำคอมพิวเตอร์มาเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกับอุปกรณ์ต่างๆของสำนัก งานเพื่อประโยชน์ในการใช้งาน ระบบสำนักงานอัตโนมัติประกอบด้วย
 1. ระบบจัดการเอกสาร
 2. ระบบจัดการด้านข่าวสาร
 3. ระบบประชุมทางไกล
 4. ระบบสนับสนุนสำนักงาน เป็นต้น

9. ระบบ GPS คืออะไร มีประโยชน์ต่อการขนส่งอย่างไร (Clip VDO)

                 GPS : Global Positioning System เป็นระบบหาพิกัดบนพื้นโลก โดยการอ้างอิงจากดาวเทียมซึ่งมีความแม่นยำสูงมาก สามารถหาตำแหน่งได้ทุกๆ แห่งบนพื้นโลกใบนี้ โดยมีการนำมาประยุกต์ใช้งานกันแล้วในปัจจุบัน มีการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อใช้ในการนำทาง สำหรับการเดินทาง สำหรับประเทศไทยก็มีการพัฒนา และส่งเสริมการใช้งานแล้ว สำหรับหน่วยงานที่มีการพัฒนาในประเทศไทยได้แก่ เนคเทค

8. จงอธิบายว่าปัจจุบันได้มีการนำเอาระบบคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้กับงานทางด้านการขนส่งอย่างไร (Clip VDO)


ECR (Efficient Consumer Response)
 
             เป็นระบบที่กลุ่มผู้ค้าส่ง ค้าปลีก ผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่ายร่วมมือกันในการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในทุกขั้นตอน รวมไปถึงการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลง ส่งผลให้ต้นทุนในการดำเนินงานทั้งระบบลดลง และร้านค้าสามารถจำหน่ายสินค้าให้ผู้บริโภคในราคาที่ต่ำลงได้ ซึ่งวิธีการในระบบ ECR ได้แก่ - Palletization เป็นการกำหนดมาตรฐานการจัดวางสินค้าบนแท่นวางสินค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการด้านขนส่งและจัดการคลังสินค้า

6. จงอธิบายว่าปัจจุบันได้มีการนำเอาระบบคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้กับงานทางด้านการขายอย่างไร (Clip VDO)              ระบบ ROS (Remote Ordering System)   เป็นระบบสำหรับออนไลน์ข้อมูลการสั่งสินค้าของร้านค้าจากพนักงานทั่วประเทศโดยตรงมาที่สำนักงานใหญ่และศูนย์กระจายสินค้า

วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

แบบฝึกหัดบทที่ 2 วิชา การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์

คำถามท้ายบทที่ 2

1. จงเปรียบเทียบลักษณะของธุรกิจยุคดั้งเดิม และธุรกิจยุคอิเล็กทรอนิกส์
ตอบ ยุคเดิม
การนำเสนอสินค้าให้ลูกค้าในต่างประเทศ ต้องใช้สื่อสิ่งพิมพ์เช่น แคตตาล็อก โบรชัวร์ และการโฆษณาในรูปแบบต่างๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงและมีข้อจำกัดในการปรับปรุงแก้ไข การนำเสนอสินค้าทำได้จำกัด ทั้งวิธีการ จำนวนลูกค้า และความถี่ เช่น การส่งแคตตาล็อก หรือโบรชัวร์ทางไปรษณีย์ การออกร้านในงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ และการเข้าเยี่ยมเยียนลูกค้า เป็นต้น
       ยุคใหม่
สามารถนำเสนอรายละเอียดสินค้าในรูปแบบ Catalog Online และขายสินค้าได้พร้อมกันไปบนสื่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งมีค่าใช้จ่ายต่ำ การปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้ทันสมัยทำได้ง่ายและสะดวก สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้จำนวนมาก ครอบคลุมตลาดทั่วโลก โดยระบบออนไลน์ ลูกค้าสามารถเลือกชมสินค้าได้มากกว่าและยังสามารถสั่งซื้อสินค้า ด้วยขั้นตอนที่สะดวก รวดเร็วและง่ายกว่า


2. จงอธิบายว่าปัจจุบันได้มีการนำเอาระบบคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้กับกระบวนการจัดซื้อจัดอย่างไรบ้าง

ตอบ  
 1.  การหาสินค้าหรือบริการผ่านระบบ E-catalogue เช่น การเลือกสินค้าหรือบริการจากเว็บไซต์
 2. การติดต่อกับผู้ส่งสินค้า supplier ผ่านระบบ E-mail
 3. การใช้ระบบ E-Procurement คือระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการใช้บริการการให้บริการที่เกี่ยวข้องในกิจกรรม
 4. การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ เช่น การตกลงราคา การสอบราคา รวมถึงการซื้อแบบออนไลน์


3. จงอธิบายว่าปัจจุบันได้มีการนำเอาระบบคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้กับกระบวนการผลิตและอุตสาหกรรมอย่างไรบ้าง

ตอบ
 1. การวางแผนออกแบบ วิเคราะห์แบบ
 2. การเขียนแบบเพื่อการผลิต
 3. การควบคุมเครื่องจักกลการผลิต
 4. การวางแผนจัดการวัสดุครุภัณฑ์ในการผลิต
 5. การสร้างและการจัดฐานข้อมูลการผลิต
 6. การทำบัญชีและวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต
 
4. เหตุใดที่หลาย ๆ องค์การธุรกิจต้องมีการนำเอาระบบคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในงานด้านการผลิต

ตอบ
 1. จะต้องลดหรือเพิ่มผลผลิต เพื่อให้เหมาะกับความต้องการจริงของตลาดให้มากที่สุดและทันกับเวลา
 2. ต้องสามารถลดปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ต้องทิ้งเนื่องจากไม่ได้คุณภาพ
 3. ต้องการเพิ่มความสามารถในการผลิตให้สอดคล้องกับจำนวนการผลิต
 4. เพื่อให้สามารถสรุปยอดการผลิตในแต่ละช่วงเวลาให้เร็วและละเอียด
 5. เพื่อให้สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพของแต่ละส่วนงานการผลิตโดยอิงถึงข้อเท็จจริง
 6. เพื่อให้สามารถวางแผนที่เหมาะสมที่สุด
 7. เพื่อให้ควบคุมกับทุนที่ได้อย่างแม่นยำ และสะดวก  

5. จงอธิบายความหมายของ E-marketing ต่อไปนี้

ตอบ
               a. Banner คือ รูปแบบดั้งเดิมที่สุดในการโฆษณาบนอินเตอร์เน็ต ซึ่งอาจอยู่ในรูปของภาพหรือข้อความ ข้อดีของวิธีการนี้คือ ง่ายและสะดวกในการนำเสนอ
               b. E-mail marketing หมายถึง การดำเนินกิจกรรมทางการตลาดใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องมือในการดำเนินกิจการทางการตลาดกับกลุ่มเป้าหมาย เป็นกิจกรรมที่เป็นการสื่อสารแบบ 2 ทาง และกิจกรรมที่นักการตลาดสามารถติดต่อกับผู้บริโภคได้ทั่วโลกและตลอดเวลา
               c. Social Network Marketing คือ การตลาดบนสังคมออนไลน์ เครื่อง มือทางการตลาดรูปแบบใหม่เป้าหมายพื้นฐานของนักการตลาดคือการมองหาวิธีที่ เหมาะสมในการขายสินค้า จากโฆษณาในหนังสือพิมพ์ นิตยสาร ป้ายโฆษณา วิทยุ โทรทัศน์ ไปจนถึงเว็บต่างๆ
               d. Search Engine marketing คือ เมื่อผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตทำการค้นหาข้อมูลด้วยคีย์เวิร์ด  หรือคำค้นหาเว็บไซต์คำใดคำหนึ่งใน Search Engine แล้ว Search Engine จะ ตรวจสอบหน้าเว็บไซต์ทุกหน้าในฐานข้อมูล ซึ่งถ้าเนื้อหาในหน้าเว็บไซต์ใดในฐานข้อมูลมีคีย์เวิร์ด หรือคำค้นหาเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตใช้มากที่สุด และมี Pageant ของหน้าเว็บไซต์สูงที่สุด หน้าเว็บไซต์นั้นจะถูกจัดแสดงอยู่ในอันดับต้นๆ ของผลการค้นหาเว็บไซต์ของ Search Engine
               e. SMS marketing คือ บริการรูปแบบใหม่ที่จะมาช่วยเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจในทางการตลาด รวมถึงการบริการ เพื่อให้ธุรกิจของท่านประสบความสำเร็จสูงสุด SMS สามารถนำมาประยุกต์ใช้งานกับ ธุรกิจอันหลากหลาย เช่น SMS ธุรกิจบันเทิง , SMS ธุรกิจร้านอาหาร , SMS ธุรกิจอสังหาริมะทรัพย์ ฯลฯการ ทำการตลาดรูปแบบใหม่ เสนอสินค้า รวมทั้งบริการผ่านระบบมือถือ ของกลุ่มเป้าหมายเป็นบริการที่ตรงจุด สะดวก รวดเร็ว และได้ผลด้วยการลงทุน ที่เป็นที่น่าพอใจ


6. จงอธิบายว่าปัจจุบันได้มีการนำเอาระบบคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้กับงานทางด้านการขายอย่างไร (Clip VDO)

7. จงเปรียบเทียบการได้มาซึ่งโปรแกรมบัญชีระหว่างการพัฒนาขึ้นเองและการซื้อโปรแกรมสำเร็จรูป

ตอบ
 
โปรแกรมพัฒนาใช้เอง
โปรแกรมสำเร็จรูป
-คุณภาพ
-การฝึกอบรมและบำรุงรักษา
-โปรแกรมเมอร์
-ตรงตามความต้องการ
-ต้นทุน
-ระยะเวลา
-เข้ากันได้กับกระบวนการ
-หาได้ในท้องตลาด
มั่นใจในคุณภาพ
ต้องฝึกอบรมการใช้งานและบำรุงรักษาเอง
ต้องจ้างโปรแกรมเมอร์มาเขียนโปรแกรมอย่างละเอียด
ต้นทุนสูงยากในการประมาณการล่วงหน้า
ใช้เวลาในการพัฒนา
ออกแบบเพื่อให้ออกแบบระบบให้เข้ากันได้
ไม่มีจำหน่ายในท้องตลาด
-ความสามารถจองโปรแกรมอาจไม่ตรงกับด้านธุรกิจ
-บริษัทผู้ขายจัดฝึกอบรมและบำรุงรักษา
-ไม่ต้องจ้างโปรแกรมเมอร์
เป็นมาตรฐานอาจต้องมีการแก้ไขความละเอียด
-ต้นทุนต่ำและประมาณการล่วงหน้าได้
-ซื้อเมื่อต้องการ
-ต้องเลือกประเภทและชนิดที่เข้ากับกระบวนการ
-มีจำหน่ายในท้องตลาด ราคาอยู่ในระดับที่สามารถซื้อได้


8. จงอธิบายว่าปัจจุบันได้มีการนำเอาระบบคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้กับงานทางด้านการขนส่งอย่างไร (Clip VDO)

9. ระบบ GPS คืออะไร มีประโยชน์ต่อการขนส่งอย่างไร (Clip VDO)

10. จงอธิบายว่าปัจจุบันได้มีการนำเอาระบบคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้กับงานทางด้านบริหารจัดการคลังสินค้าอย่างไรบ้าง

ตอบ   "เน้นเรื่องการเคลื่อนย้าย,การจัดเก็บ และงบประมาณ"
         ปัจจุบัน ได้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ เช่น การใช้ระบบบาร์โค๊ด หรือรหัสแท่งของขลาดคำและจางที่ด้วยเครื่องอ่านรหัสแท่ง เช่าการใช้รหัสแท่ง ในซุปเปอร์มาร์เก็ตซึงในซุปเปอร์มาร์เก็ตแต่ละแห่จะมีสินค้าต่างกันไป ระบบ Eleatronic Data Inreohange

11. จงอธิบายว่าปัจจุบันได้มีการนำเอาระบบคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้กับงานทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างไรบ้าง

ตอบ คน" เป็นหนึ่งในปัจจัยทางการบริหารที่สำคัญและยอมรับกันทั่วไป เรียกย่อ ๆ ว่า "4 M's" อันประกอบด้วย บุคลากร หรือทรัพยากรมนุษย์ (Man) เงิน (Money) วัสดุ อุปกรณ์ (Materials) และการจัดการ (Management) จะ พบว่าคนเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในการบริหาร เพราะหากขาดกำลังคน ก็จะไม่มีตัวขับเคลื่อนปัจจัยอื่น ๆ นั่นเอง เพราะฉะนั้น ในแต่ละองค์กรจึงหันมาให้ความสำคัญในการบริหารคนในองค์กรเพิ่มมากขึ้น ซึ่งในปัจจุบันคือการบริหารงานบุคคล
 
12. องค์ประกอบของระบบสารสนเทศทางการบริหารงานบุคคลมีอะไรบ้าง

ตอบ 
 1. ระบบงานวางแผนกำลังคน
 2. ระบบงานทะเบียนประวัติ
 3. ระบบการตรวจสอบเวลา
 4. ระบบด้านการคำนวณเงินเดือน
 5. ระบบประเมินผลปฏิบัติงาน

13. Office Automation คืออะไร มีการนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานธุรกิจอย่างไรบ้าง อธิบาย หรือ Clip VDO

14. ระบบ CRM คืออะไร มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างไร

ตอบ    CRM ย่อมาจาก Customer Relationship Management คือ การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ซึ่งหมายถึงวิธีการที่เราจะบริหารให้ลูกค้ามีความรู้สึกผูกพันกับสินค้า ,บริการ หรือองค์กรของเรา เมื่อลูกค้าเค้ามีความผูกพันในทางที่ดีกับเรา แล้วก็ลูกค้านั้นไม่คิดที่จะเปลี่ยนใจไปจากสินค้าหรือบริการของเรา ทำให้เรามีฐานลูกค้าที่มั่้นคง และนำมาซึ่งความมั่นคงของบริษัท ดังนั้น การที่จะรู้ซึ้งถึงสถานะความผูกพันกับลูกค้าได้นั้น เราก็ต้องอาศัยการสังเกตพฤติกรรมของลูกค้า แล้วนำมาวิเคราะห์หาความเกี่ยวข้องระหว่าง พฤติกรรมของลูกค้ากับกลยุทธ์ทางการตลาดของเรา


15. ปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในระบบ CRM อย่างไรบ้างอธิบาย

ตอบ       1. CRM ช่วย เพิ่มความสามารถในการให้บริการลูกค้าได้ดีขึ้น เช่น ใช้เว็บไซต์ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า วิธีการใช้สินค้า และให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นช่องทางให้ลูกค้าแนะนำติชมต่อบริการของบริษัทได้ง่าย ช่วยให้ลูกค้าสามารถ customize ความต้องการของตนเองได้ทันที เป็นต้น
         2. CRM ช่วย พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้าให้ดีขึ้น ช่วยให้บริษัทรู้ความสนใจ ความต้องการ และพฤติกรรมการซื้อของลูกค้า ทำให้บริษัทสามารถนำเสนอสินค้าที่เหมาะสม กับลูกค้าได้ และช่วยให้บริษัทสามารถให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้าตามที่ลูกค้าต้องการได้ การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาวจะช่วยเพิ่ม loyalty ที่ ลูกค้ามีต่อบริษัท ลดการสูญเสียลูกค้า ลดต้นทุนการตลาด เพิ่มรายได้จากการที่ลูกค้าซื้อซ้ำหรือแนะนำให้คนรู้จักซื้อสินค้าของบริษัท และนั่นหมายถึงกำไรของบริษัทที่เพิ่มมากขึ้น

วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

แบบฝึกหัดบทที่ 1 วิชา การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์

1.ปัจจัยในการประกอบธุรกิจ ประกอบด้วยอะไรบ้าง?
 ตอบ 1. Man (คน) ถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด เพราะธุรกิจต่างๆเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความคิดของคน มีคนเป็นผู้ดำเนินการหรือเป็นผู้จัดการ จึงจะทำให้เกิดกิจกรรมทางธุรกิจหลายรูปแบบซึ่งในวงจรธุรกิจมีคนหลายระดับ หลายรูปแบบ ทั้งระดับผู้บริหาร ผู้ใช้แรงงาน ร่วมกันดำเนินการจึงจะทำให้ประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจ
         2. Money (เงิน) เงินทุนเป็นปัจจัยในกานดำเนินธุรกิจอีกชนิดหนึ่งที่ต้องนำมาใช้ในการลงทุนเพื่อให้เกิดการประกอบธุรกิจ โดยธุรกิจแต่ระประเภทใช้ปริมาณเงินทุนที่แตกต่างกัน ธุรกิจขนาดใหญ่ย่อมใช้เงินทุนสูงกว่ากิจขนาดเล็กกว่า ดังนั้น ผู้ประกอบธุรกิจจึงต้องมีการวางแผนในการใช้เงินทุน และการจัดหาเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อทำให้การดำเนินธุรกิจไม่ประสบปัญหาด้านเงินทุน และก่อให้เกิดผลตอบแทนสูงสุด คุ้มกับเงินที่นำมาลงทุน
         3. Material (วัสดุหรือวัตถุดิบ) ในการผลิตสินค้าต้องอาศัยวัตถุดิบในกานผลิตค่อนค้างมาก ผู้บริหารจึงต้องรู้จักการบริหารวัตถุดิบให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ต้นทุนด้านวัตถุดิบต่ำสุด อันจะส่งผลให้ธุรกิจมีผลกำไรสูงสุดตามมา
         4. Method (วิธีปฏิบัติงาน) เป็นวิธีการในการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ ซึ่งต้องมีการวางแผนและควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ เกิดความคล่องตัวสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกกิจการ

 2. KPI คืออะไร? มีความสำคัญต่อการบริหารจัดการในปัจจุบันอย่างไร? จงยกตัวอย่าง KPI ของฝ่ายผลิตสินค้ามาอย่างน้อย 5 KPI
ตอบ  - KPI คือ เครื่องมือที่ใช้วัดผลการดำเนินงานหรือประเมินผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ขององค์กร ซึ่งสามารถแสดงผลของการวัดหรือการประเมินในรูปข้อมูลเชิงประมาณเพื่อสะท้อน ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานขององค์กรหรือหน่วยงานภายในองค์กร
        - มีความสำคัญต่อการบริหารจัดการในปัจจุบัน คือ  เพื่อให้องค์กรสามารถอยู่รอดได้ในภาวะเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันสูง แล้วผลงานที่ดีของแต่ละองค์กรมาจากไหน คำตอบเดียวที่ถูกต้องที่สุด และถูกต้องเสมอก็คือ มาจากพนักงานที่ทำงานในองค์กร องค์กรจะกำหนดเป้าหมาย หรือผลการดำเนินการไว้สูงหรือต่ำอย่างไร คนที่ทำให้เป้าหมายนั้นเป็นจริงขึ้นมาได้ก็คือพนักงานในทุกระดับที่ทำงานใน องค์กร โดยหลักตรรกะในเรื่องของความสำเร็จขององค์กร องค์กรจะประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายได้ ก็มาจากหน่วยงานทุกหน่วยงานที่อยู่ในองค์กรสามารถทำงานได้สำเร็จตามเป้าหมาย ที่กำหนดไว้ แต่ละหน่วยงานจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดได้ ก็มาจากการที่พนักงานในหน่วยงานทุกคนทำงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้เช่นกัน ด้วยตรรกะนี้เอง การนำเรื่องของ KPI เข้ามาใช้ประเมินผลงานพนักงานจึงเกิดขึ้น
        -  ตัวอย่าง KPI ของฝ่ายผลิตสินค้า
 
KPI ตัวชี้วัดความสำเร็จ-ฝ่ายผลิต
ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย
Variable overhead
% Yield
% Combined Yield
% Reject
% Rework
% Reprocess
% OEE
% NC
การส่งมอบ
การผลิตได้ตามแผน
อัตราผลผลิตต่อคน
% Rework Cost
Scraps
Labor Efficiency
Packing down time
FG WIP Time
% FG Stock accuracy
Packing Efficiency
% C.F.I
% Material Quality LRR
Material Quality Incident
% Ship To Stock (STS)

 3.การบริหารจัดการด้านขนส่งคืออะไร มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันอย่างไร อธิบาย
 ตอบ  - การบริหารจัดการด้านขนส่ง คือ การจัดให้มีการเคลื่อนย้ายบุคคล สัตว์หรือสิ่งของต่างๆด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการขนส่ง ทำการเคลื่อนย้ายจากแห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่ง ตามวัตถุประสงค์และการเกิดอรรถประโยชน์ตามต้องการ
         - มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน คือ เป็นการสนับสนุนการกระจายสินค้าสู่ตลาดเพราะ การขนส่งทำหน้าที่ในการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตจากแหล่งผลิตต่าง ๆ มาสู่โรงงาน เพื่อใช้ในการผลิตสินค้า เมื่อผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูปแล้ว ก็นำมาเก็บไว้คลังสินค้า เพื่อจัดส่งผ่านไปยังพ่อค้าคนกลาง จนกระทั่งถึงผู้บริโภค ในเวลาที่ผู้บริโภคต้องการ และในสถานที่ที่ผู้บริโภคสะดวกที่จะซื้อหา นอกจากนี้ การขนส่งยังมีผลต่อต้นทุนรวมในการสนับสนุนการกระจายสินค้าสู่ตลาดอีกด้วย เพราะค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า ถือเป็นต้นทุนส่วนหนึ่งในการนำมากำหนดราคาสินค้าที่จำหน่ายในตลาด

4.จงอธิบายความหมายของธุรกิจพอสังเขป
ตอบ  ธุรกิจ (Business) หมายถึงกระบวนการของกิจการทางเศรษฐกิจที่สัมพันธ์เป็นระบบและอย่างต่อ เนื่องในด้านการผลิตการซื้อขายแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสินค้าและบริการโดยมีจุด มุ่งหมายที่จะได้กำไรหรือผลตอบแทนจากกิจกรรมนั้น
    
5.จงอธิบายว่าทำไมองค์กรธุรกิจจะต้องทำบัญชี
ตอบ "เพราะว่าบัญชีเป็นภาษาของธุรกิจ ถ้าเราไม่รู้จักภาษาที่ใช้เป็นสื่อกลางแล้วเราจะเข้าใจธุรกิจได้อย่างไร"เราจะทราบและตัดสินใจเรื่องเงินๆทองๆของกิจการของคุณของคู่แข่งจะรู้ว่าควรลงทุนในโครงการใดจะทราบว่าบริษัทมีภาษีต้องเสียเท่าไรแล้วที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจไปนั้น 
ผลเป็นอย่างไรโครงการที่ทำอยู่น่าจะทำต่อหรือไม่ จะต้องขยายอะไรเพื่อรองรับงานก่อนหรือเปล่า
หรือว่าควรจะหยุดหรือชะลอโครงการใด ปีแรกที่เราเริ่มต้นกิจการเมื่อเทียบกับปีต่อๆมาแล้วเป็นอย่างไร ดีขึ้นหรือแย่ลง แล้วระหว่างช่วงที่เศรษฐกิจกำลังดีหรือกำลังแย่เราควรจะทำอะไรแค่ไหนในทิศทางใด


6.ยกตัวอย่างหน้าที่หรือกระบวนการทางธุรกิจมาอย่างน้อย 5 กระบวนการ พร้อมอธิบาย?

กระบวนการผลิตน้ำตาลทรายดิบ
1.
กระบวนการสกัดน้ำอ้อย (Juice Extraction) :

ทำการสกัดน้ำอ้อยโดยผ่านอ้อยเข้าไปในชุดลูกหีบ (4-5 ชุด) และกากอ้อยที่ผ่านการสกัดน้ำอ้อยจากลูกหีบชุดสุดท้าย จะถูกนำไปเป็นเชื้อเพลิงเผาไหม้ภายในเตาหม้อไอน้ำ เพื่อผลิตไอน้ำมาใช้ในกระบวนการผลิต และน้ำตาลทราย
2.
การทำความสะอาด หรือทำใสน้ำอ้อย
(Juice Purification) :

น้ำอ้อยที่สกัดได้ทั้งหมดจะเข้าสู่กระบวนการทำใส เนื่องจากน้ำอ้อยมีสิ่งสกปรกต่าง ๆ จึงต้องแยกเอาส่วนเหล่านี้ออกโดยผ่านวิธีทางกล เช่น ผ่านเครื่องกรองต่าง ๆ และวิธีทางเคมี เช่น โดยให้ความร้อน และผสมปูนขาว
3.
การต้ม (Evaporation) :

น้ำอ้อยที่ผ่านการทำใสแล้วจะถูกนำเข้าสู่ชุดหม้อต้ม (Multiple Evaporator) เพื่อระเหยเอาน้ำออก(ประมาณ 70 %) โดยน้ำอ้อยข้นที่ออกมาจากหม้อต้มลูกสุดท้าย เรียกว่า น้ำเชื่อม (Syrup)
4.
การเคี่ยว (Crystallization) :

น้ำเชื่อมที่ได้จากการต้มจะถูกนำเข้าหม้อเคี่ยวระบบสุญญากาศ (Vacuum Pan) เพื่อระเหยน้ำออกจนน้ำออกจนน้ำเชื่อมถึงจุดอิ่มตัว ที่จุดนี้ผลึกน้ำตาลจะเกิดขึ้นมา โดยที่ผลึกน้ำตาล และกากน้ำตาลที่ได้จากการเคี่ยวนี้รวมเรียกว่า แมสิควิท (Messecuite)
5.
การปั่นแยกผลึกน้ำตาล (Centrifugaling) :

แมสิควิทที่ได้จากการเคี่ยวจะถูกนำไปปั่นแยกผลึกน้ำตาลออกจาก กากน้ำตาล โดยใช้เครื่องปั่น (Centrifugals) ผลึกน้ำตาลที่ได้นี้จะเป็นน้ำตาลดิบ
กระบวนการผลิตน้ำตาลทรายขาว และน้ำตาลรีไฟน์ น้ำตาลทรายดิบถูกนำไปละลายน้ำ แล้วถูกผ่านเข้า 5 ขั้นตอนการผลิต ดังนี้
1.
การปั่นละลาย (Affinated Centrifugaling) :

นำน้ำตาลดิบมาผสมกับน้ำร้อน หรือน้ำเหลืองจากการปั่นละลาย (Green Molasses) น้ำตาลดิบที่ผสมนี้เรียกว่า แมกม่า (Magma) และแมกม่านี้จะถูกนำไปปั่นละลายเพื่อล้างคราบน้ำเหลือง หรือกากน้ำตาลออก
2.
การทำความสะอาด และฟอกสี (Clarification) :

น้ำ เชื่อมที่ได้จากหม้อปั่นละลาย (Affinated Syrup) จะถูกนำไปละลายอีกครั้งเพื่อละลายผลึกน้ำตาลบางส่วนที่ยังละลายไม่หมดจากการ ปั่น และผ่านตะแกรงกรองเข้าผสมกับปูนขาว เข้าฟอกสีโดยผ่านเข้าไปในหม้อฟอก (ปัจจุบันนิยมใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นตัวฟอก) จากนั้นจะผ่านเข้าสู่การกรองโดยหม้อกรองแบบใช้แรงดัน (Pressure Filter) เพื่อแยกตะกอนออก และน้ำเชื่อมที่ได้จะผ่านไปฟอกเป็นครั้งสุดท้ายโดยกระบวนการแลกเปลี่ยนประจุ (Ion Exchange Resin) จะได้นำเชื่อมรีไฟน์ (Fine Liquor)
3.
การเคี่ยว (Crystallization) :

น้ำเชื่อมรีไฟน์ที่ได้จะถูกนำเข้าหม้อเคี่ยวระบบสูญญากาศ (Vacuum Pan) เพื่อระเหยน้ำออกจนน้ำเชื่อมถึงจุดอิ่มตัว
4.
การปั่นแยกผลึกน้ำตาล (Centrifugaling) :

แมสิควิทที่ได้จากการเคี่ยวจะถูกนำไปปั่นแยกผลึกน้ำตาลออกจากกากน้ำตาล โดยใช้เครื่องปั่น (Centrifugals) ผลึกน้ำตาลที่ได้นี้จะเป็น น้ำตาลรีไฟน์ และน้ำตาลทรายขาว
5.
การอบ (Drying) :

ผลึกน้ำตาลรีไฟน์ และน้ำตาลทรายขาวที่ได้จากการปั่นก็จะเข้าหม้ออบ (Dryer) เพื่อไล่ความชื้นออก แล้วบรรจุกระสอบเพื่อจำหน่าย

7. อธิบายความสำคัญของการควบคุมและการประกันคุณภาพในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน
ตอบ   เพื่อสินค้ามีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค และเพื่อให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจว่า สิ่งที่เขาได้ไปใช้ได้นั้นตรงตามความต้องการ และไห้ประโยชน์กับผู้บริโภคมากที่สุด

8.จงอธิบายความแตกต่างระหว่างกิจกรรมทางการขาย และการตลาด
ตอบ   การขาย เป็นศิลปะของการชักจูงใจให้คนอื่นคิดหรือกระทำตามความคิดของนักขาย หรือ การขาย หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความจำเป็นและความต้องการของผู้มุ่งหวัง และช่วยให้ค้นพบความจำเป็น ความต้องการ ที่จะได้รับการตอบสนองด้วยความพึงพอใจจากการซื้อสินค้าและบริการที่นักขายนำเสนอ ส่วนการตลาด หมายถึง การเคลื่อนย้ายสินค้า และหรือบริการจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคคนสุดท้าย โดยผ่านคนกลางหรือไม่ก็ได้ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจและความต้องการของลูกค้า หรือผู้บริโภคคนสุดท้ายโดยอาศัยกิจกรรมต่างๆ

9.จับคู่ส่วนผสมทางการตลาด ยุคใหม่ ต่อไปนี้Column A
1.

          b          Customer Need

2.

          d          Cost
3.
          a          Convenience
4.

          c          Communication
Column B
a. ปัจจุบันสามารถซื้อสินค้าผ่าน E-commerce หรือโทรสั่งสินค้าได้แล้ว
b. ทำไมลูกค้าจึงต้องการสินค้าของเรา
c. ให้เรา กด Like ให้ แล้วนำเสนอสินค้า/บริการ และแนะนำ Promotion ใหม่ ๆ ผ่าน facebook
d. ราคาไม่ใช่สิ่งสำคัญเสมอไป หากแต่ซื้อมาแล้วคุ้มค่าแค่ไหน10.ให้นักศึกษายกตัวอย่างว่าองค์กรธุรกิจได้มีการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เข้ามาสนับสนุนการดำเนินงานส่วนผสมทางการตลาดยุคใหม่ (4C) อย่างไรบ้าง อธิบายพร้อมยกตัวอย่างองค์กรหรือเว็บไซต์ประกอบ
ตอบ    การแนะนำสินค้า การประชาสัมพันธ์สินค้า การสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์และมีBlogไว้สำหรับให้ลูกค้าได้มีพูดคุยกับทางบริษัทเกี่ยวกับตัวสินค้าอีกด้วย เช่น http://www.truemove.com ,  http://www.mcmworldwide.com, http://www.tarad.com